ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53508/67/Β/03/001
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρ. 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως Ποσά προηγούμενης χρ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 10.893,00 7.978,14 2.914,86 10.893,00 7.978,14 2.914,86 1 Καταβλημένο (768500 ονομ.μετοχές ον.αξίας 3,00 ευρώ εκάστη) 2.305.500,00 2.151.000,00
10.893,00 7.978,14 2.914,86 10.893,00 7.978,14 2.914,86 2.305.500,00 2.151.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσ. στοιχείων 224,33 154.724,33
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 1.397.263,59 1.422.025,28
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 130.426,00 130.426,00 130.426,00 130.426,00 1.397.487,92 1.576.749,61
3.Κτίρια και τεχνικά έργα 4.238.307,74 1.068.461,31 3.169.846,43 4.238.307,74 898.988,42 3.339.319,32 V.Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον (115.271,17) (22.283,82)
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων (221.895,44) (199.611,62)
4.Μηχανήμ.-τεχν. Εγκ. - λ. Μηχ. Εξ. 84.229,99 77.709,49 6.520,50 84.229,99 76.202,29 8.027,70 (337.166,61) (221.895,44)
5.Μεταφορικά μέσα 18.997,00 16.072,31 2.924,69 33.397,00 29.830,31 3.566,69 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.365.821,31 3.505.854,17
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 679.506,91 596.993,73 82.513,18 673.506,73 578.574,06 94.932,67 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
5.151.467,64 1.759.236,84 3.392.230,80 5.159.867,46 1.583.595,08 3.576.272,38 2.Δάνεια τραπεζών 12.488,75
              12.488,75
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.151.467,64 1.759.236,84 3.392.230,80 5.159.867,46 1.583.595,08 3.576.272,38
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.360,00 1.360,00 1. Προμηθευτές 91.145,11 94.959,27
1.360,00 1.360,00 2.Επιταγές πληρωτέες 8.856,69 9.286,93
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 3.396.505,66 3.580.547,24     Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι 0,00 8.856,69 0,00 9.286,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Ι. Αποθέματα 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.764,85 6.700,49
1.Εμπορεύματα 959,02 1.449,37 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.451,42 2.022,83
959,02 1.449,37    
ΙΙ. Απαιτήσεις 104.218,07 112969,52
1.  Πελάτες 6.350,00 35,50 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 104.218,07 125.458,27
11.Χρεώστες Διάφοροι 39.614,20 38.331,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.470.039,38 3.631.312,44
45.964,20 38.366,60
IV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο 16.672,72 6.408,98
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 9.937,78 4.540,25
26.610,50 10.949,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 73.533,72 50.765,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 3.470.039,38 3.631.312,44
KATAΣΤΑΣΗ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΧΡΗΣΕΩΣ              
31ης Δεκεμβρίου 2014 (1/1/2014-31/12/2014)            
Ι.Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως
Κύκλος  εργασιών (πωλήσεις) 222.406,06 155.436,31
Μείον :  Κόστος πωλήσεων 362.441,38 380.864,80
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως (140.035,32) (225.428,49)     ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ             
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλέυσεως   18,58
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως (140.035,32) (225.409,91)
ΠΛΕΟΝ    Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως (115.271,17) (119.611,62)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2,46 36,67 (+)  : Υπόλοιπο αποτ/των ( κερδών -ζημιών) προηγ. χρήσεων (221.895,44) (22.283,82)
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως (140.032,86) (225.373,24) (+) ή (-):Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ. χρήσεων
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ :  Εκτακτα Αποτελέσματα Σύνολο (337.166,61) (221.895,44)
1.  Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 24.761,69 24.761,71 Κέρδη πρός διάθεση  ή ζημιές εις νέο (337.166,61) (221.895,44)
2.  Έκτακτα κέρδη   1.000,00  
24.761,69 25.761,71 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μείον :    
1. Eκτακτα & ανόργανα έξοδα     0,09 25.761,62
24.761,69
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) (115.271,17) (119.611,62)
ΜΕΙΟΝ :     ΚΑΤΙΝΑ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ          ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 190.041,76 218.902,07     ΑΔΤ ΑΖ374491              ΑΔΤ ΑΖ870428        ΑΔΤ ΑΕ881331
Μείον :  Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 190.041,76 218.902,07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων (115.271,17) (119.611,62)