ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017)-15η ΕΤ.ΧΡΗ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53508/67/Β/02/001   ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122156299000
Περιουσιακά στοιχεία 2017 2016
   
Πάγια 5217200,49   5172541,29  
Μείον: Αποσβεσμένα 2333326,74 2883873,75 2139779,83 3032761,46
   
Αποθέματα 1845,24 1701,70
Απαιτήσεις 114392,59 60614,98
Λοιπά 208915,60 49296,39
Σύνολο Ενεργητικού 3209027,18 3144374,53
   
   
   
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις    
   
Κεφάλαιο και αποθεματικά 3180750,62 3119704,20
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28276,56 24670,33
Σύνολο Καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 3209027,18 3144374,53
   
   
   
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2017 2016
   
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 541726,14 230465,34
Λοιπά συνήθη έσοδα 1240,00 0,83
Μεταβολές αποθεμάτων 143,54 436,55
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -65071,37 -37929,57
Παροχές σε εργαζόμενους -79030,85 -67310,70
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων -192306,91 -188088,67
Λοιπά έξοδα και ζημίες -145441,60 -71155,75
Λοιπά έσοδα και κέρδη 34,02 24761,69
Τόκοι και συναφή κονδύλια -246,55 -74,48
Αποτέλεσμα προ φόρων 61046,42 -108894,76
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ